استوری موشن صرافی کریم آقایی

پخش
کارفرما

کارفرمای پروژه

صرافی کریم آقایی

تاریخ

تاریخ و مدت

15 آبان 1402

Location

محل پروژه

انگلیس

این استوری موشن برای اسپانسرینگ کنسرت هم استفاده شد و خوشبختانه بازخورد خوبی گرفتیم.